Chestnut

37 tekstów – auto­rem jest Ches­tnut.

Praw­dzi­wy przy­jaciel za­bija słowem a nie nożem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 maja 2017, 22:30

Praw­dzi­wa przy­jaźń jest jak życie...trwa la­tami a kończy się w jed­nej sekundzie... 

myśl • 9 maja 2017, 22:30

Praw­dzi­wa przy­jaźń jest jak życie...trwa la­tami a kończy się w jed­nej sekundzie... 

myśl • 9 maja 2017, 22:30

Ludzi poz­na­jemy przez całe życie...i przez całe życie tra­cimy tych poznanych... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 stycznia 2017, 21:53

Podłość ludzi wy­nika z przeświad­cze­nia o ich nieśmiertelności 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 stycznia 2016, 17:03

Wsłuchaj­my się w roz­paczli­wy krzyk naszych przy­jaciół, żebyśmy nie mu­sieli w mil­cze­niu żeg­nać ich w rozpaczy.... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 października 2015, 19:00

Życie ludzkie nie po­win­no być liczo­ne w la­tach tyl­ko w se­kun­dach-wte­dy do­ceniali­byśmy war­tość chwili. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 października 2015, 21:12

Dla ludzi, którzy zdo­bywają szczy­ty każdy dzień jest wyzwaniem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 września 2015, 21:03

Mój wschód słońca

No­wy dzień budzi się roz­dzierając chmury
Pro­mienie słońca jak os­tre mie­cze tną obłoki
Znów rozkładam ko­loro­wy kra­mik moich marzeń
Znów cze­kam z nadzieją, że może ktoś się zja­wi
Może wpad­nie ja­kiś "przy­jaciel" w potrzebie
Może poznam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 czerwca 2015, 13:15

Nie da się za­dowo­lić wszys­tkich, tak jak nie da się cofnąć czasu... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 maja 2015, 22:17

Chestnut

Chestnut

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

9 maja 2017, 22:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy przy­jaciel za­bija słowem [...]

17 stycznia 2016, 23:47Irysowa sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że jes­teś [...]

4 stycznia 2016, 01:11HeLkon sko­men­to­wał tek­st Podłość ludzi wy­nika z [...]

3 stycznia 2016, 17:03Chestnut do­dał no­wy tek­st Podłość ludzi wy­nika z [...]

16 października 2015, 19:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wsłuchajmy się w roz­paczli­wy [...]

16 października 2015, 19:08krysta sko­men­to­wał tek­st Wsłuchajmy się w roz­paczli­wy [...]

16 października 2015, 19:00Chestnut do­dał no­wy tek­st Wsłuchajmy się w roz­paczli­wy [...]

11 października 2015, 21:12Chestnut do­dał no­wy tek­st Życie ludzkie nie po­win­no [...]

24 września 2015, 21:54Cris sko­men­to­wał tek­st Dla ludzi, którzy zdo­bywają [...]

24 września 2015, 21:03Chestnut do­dał no­wy tek­st Dla ludzi, którzy zdo­bywają [...]